องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลเผยแพร่
โครงการส่งเสริมความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บางพลับ
งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
       องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมวันผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เม่ื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี
เป็นวัน"ผู้สูงอายุแห่งช...
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีวันสง...
  โครงการปลูกดาวเรือง
  โครงการปกป้องสถาบัน
  โครงการแจกถุงยังชีพ
  โครงการวันผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำป...
  ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่
  โครงการรู้กฎลดอุบัติเหตุ 2560
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเ...
  โครงการฝึกอบรมชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ป...
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานส่วนตำบล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม