องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลเผยแพร่
โครงการส่งเสริมความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บางพลับ
งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บางพลับ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล
รายงานผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนผังขั้นตอนการทำงาน
หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
คู่มือการปฎิบัติราชการ
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ
E-service
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปของตำบล

             องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสองพี่น้อง  ห่างจากอำเภอ

สองพี่น้องใกล้ที่สุด  ๒.๔   กิโลเมตร  ไกลที่สุด ๑๔.๐ กิโลเมตร  เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๓.๓๗  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๑๔,๖๐๖  ไร่  มีอาณาเขตดังนี้

 

             ทิศเหนือ                   ติดต่อกับตำบลวัดโบสถ์                    อำเภอบางปลาม้า               จังหวัดสุพรรณบุรี

                                                ติดต่อกับตำบลบางใหญ่                     อำเภอบางปลาม้า                จังหวัดสุพรรณบุรี

             ทิศตะวันออก          ติดต่อกับตำบลบ้านกุ่ม                       อำเภอสองพี่น้อง                จังหวัดสุพรรณบุรี

                                                ติดต่อกับตำบลต้นตาล                        อำเภอสองพี่น้อง                จังหวัดสุพรรณบุรี

             ทิศใต้                         ติดต่อกับตำบลบ้านต้นตาล                อำเภอสองพี่น้อง                จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อกับเทศบาลตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

             ทิศตะวันตก             ติดต่อกับตำบลศรีสำราญ                   อำเภอสองพี่น้อง                จังหวัดสุพรรณบุรี

                                                ติดต่อกับตำบลหัวโพธิ์                       อำเภอสองพี่น้อง                 จังหวัดสุพรรณบุรี

 

                      ตำบลบางพลับมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง   ในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมถึง ในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังนาน  ๓-๔  เดือน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม  คือ ทำนาข้าวและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลา)  ปลูกผักน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด  เป็นต้น มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ ลำคลองสองพี่น้อง  หนองน้ำธรรมชาติหลายแห่ง   

[ ดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่นี่ ]