องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านการบริการสาธารณะ
ด้านธรรมาพิบาล

 


สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

                      ๑.การศึกษา

                             . โรงเรียนประถมศึกษา               แห่ง     ประกอบด้วย

                                        ๑.๑ โรงเรียนวัดดงตาล

                                        ๑.๒ โรงเรียนวัดท่าจัด

                             . โรงเรียนอาชีวะศึกษา             แห่ง

                                        ๒.๑ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

                             . ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล         แห่ง

                                        ๓.๑ ศูนย์การเรียนชุมชนบางพลับ

                             . ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        1     แห่ง

                                        ๔.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

                     ๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา

   วัด / สำนักสงฆ์         แห่ง   ประกอบด้วย

                                        . วัดดงตาล

                                        ๒. วัดท่าจัด

                      ๓ สาธารณสุข

                                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         แห่ง   ประกอบด้วย

                                        ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ

                                        ๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเบื้อง

                                        ๓. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน     แห่ง