องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

                     ตำบลบางพลับ  มีถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางและขนส่ง  ดังนี้

                             . ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๖๐  ( ถนนลาดยางสายบางลี่ สุพรรณบุรี) ผ่านหมู่ที่ ๑,,,  และ    ตำบลบางพลับ

                             . ถนนลาดยาง  สายแยกจากถนนสายบางลี่ สุพรรณบุรี บริเวณหมู่ที่ ๑ เข้าวัดท่าจัด หมู่ที่    ผ่านหมู่ที่ ๒,๓ ตำบลบางพลับ เขตตำบลหัวโพธิ์   อำเภอสองพี่น้อง

                             . ถนนลาดยางสายแยกจากถนนสายบางลี่ สุพรรณบุรี บริเวณหมู่ที่   เข้าวัดดงตาล  - เขตเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

                             . ถนนลาดยางสายแยกจากสะพานหน้าอนามัยดอนกระเบื้องเข้าไปในหมู่บ้านระยะทาง ๑  กม.

                     นอกนั้นเป็นถนนลูกรังและถนนดินเข้าหมู่บ้านทุกหมู่  (ยกเว้นหมู่ที่ ๑  และหมู่ที่ ๖ )   สภาพผิวจราจรคับแคบและเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนบางสายมีระดับความสูงของถนนระดับต่ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมถนนทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางและขนส่ง