องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านการบริการสาธารณะ
ด้านธรรมาพิบาล

 


ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ +

นายปราศรัย แสวงทรัพย์

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-3547-2490
  อีเมล์ + admin@bangphlab.go.th
 
  ชื่อ +
นายธนวัตน์ หมอนเมือง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-3547-2490
  อีเมล์ + admin@bangphlab.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวสังวาล สงกุล
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  0-3547-2490
  อีเมล์ +  admin@bangphlab.go.th
 
 
  ชื่อ +
นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าส่วนการคลัง
  โทรศัพท์ +  0-3547-2490
  อีเมล์ +  admin@bangphlab.go.th
 
  ชื่อ + นายสง่า ดาวเรือง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-3547-2490
  อีเมล์ + admin@bangphlab.go.th
 
       

  ชื่อ +

นางสาวนภัสวริน ภมรพล

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  0-3547-2490
  อีเมล์ + admin@bangphlab.go.th
       
  ชื่อ + นางสาวสังวาล สงกุล
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  0-3547-2490
  อีเมล์ + admin@bangphlab.go.th