องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)

สมาชิกสภา อบต.
 

  นายเสกสิทธิ์  บุษบา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 นายบุญเจิด  วงษ์น้อย นายธนวัตน์ หมอนเมือง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเสกสิทธิ์ บุษบา

นายธนู  เรืองสุรี 

นางชุลี ดากระบุตร

นางนารี  ใจสุกใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

นายบุญเจิด  วงษ์น้อย 

นายสมชาย  สาลิกุล

-ว่าง-

นายสนั่น  ปานเฟือง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

 นายประยูร  ใจเสือกุล

นายปานเดชา  ใจเสือกุล

นายนิทัดชัย  รื่นณรงค์

นางสาวศิริพร  กะโห้แก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
 
 

 

นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า

นางสมหมาย  เกตุแก้ว

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7