องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านการบริการสาธารณะ
ด้านธรรมาพิบาล

 


สมาชิกสภา อบต.
 

  นายเสกสิทธิ์  บุษบา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 นายบุญเจิด  วงษ์น้อย นายธนวัตน์ หมอนเมือง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเสกสิทธิ์ บุษบา

นายธนู  เรืองสุรี 

นางชุลี ดากระบุตร

นางนารี  ใจสุกใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

นายบุญเจิด  วงษ์น้อย 

นายสมชาย  สาลิกุล

-ว่าง-

นายสนั่น  ปานเฟือง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

 นายประยูร  ใจเสือกุล

นายปานเดชา  ใจเสือกุล

นายนิทัดชัย  รื่นณรงค์

นางสาวศิริพร  กะโห้แก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
 
 

 

นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า

นางสมหมาย  เกตุแก้ว

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7