วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 665 สุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ลำโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั๊มซัมเมิร์สของระบบประปาหมู่บ้านท่าทรายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลับ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563 ป้ายขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง