วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 40 ที่ นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน ๔๐ คน จ้างเหมาเป็นเวลา ๒๑ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์าการบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั๊มซัมเมิร์สของระบบประปาหมู่บ้านบางบอน หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ เนื่องจากระบบประปาเกิดการขัดข้องเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา สำหรับใช้ในการดำเนินงานขยายระบบท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลบางพลับ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง