วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ.665 สุพรรณบุรี เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาการใช้งานของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านบางพลับ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพพลับ ขนาดท่อPVCเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 140 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบและรายการของ อบต.บางพลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพ่ื่อใช้สำหรับดำเนินงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง