วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้านดอนสงวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-315AT จำนวน 1 กล่อง เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-315AT จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 40 ที่นั่ง เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 20 ทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนภายในพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวนนักเรียน ๔๐ คน ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง