วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภายในพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 2 โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าง ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 40 ที่นั่ง เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวนเด็กเล็ก ๔๐ คน จ้างเหมาเป็นเวลา ๒๓ วันทำการ ( ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำชุดอาหารว่าง เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 75 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง