วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน เพื่อจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ป้ายขนาด 2.00x4.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮตักลอกวัชพืชภายในคลองชลประทาน(คลองประทาน 3 ซ้าย 1 ขวา) ภายในหมู่บ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ ปากคลองกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร ใช้เวลาทำงานประมาณ 30 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้ง เต้นท์ขนาด 12x12 เมตร จำนวน 1 หลัง เพื่อจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำโครงการลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้านบางคาง หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ จุดตรวจสกัดบริเวณป้อมตำรวจชุมชนตำบลบางพลับ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง