วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองรางอีไฟและขุดลอกคลองรางทางควาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน เพื่อจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ป้ายขนาด 2.00x4.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง