วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บางพลับ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด อบต.บางพลับ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้านบางบอน หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ เริ่มจากถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ถึงคลองรางยายกวา ระยะทางยาว 270 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้านบางคาง หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกทางน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำหนองอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง