องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านการบริการสาธารณะ
ด้านธรรมาพิบาล

 


ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติตำบลบางพลับ

                      เดิมที่พื้นที่ตำบลบางพลับมีสภาพเป็นที่ลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนามีแม่น้ำ ลำคลองหลายสาย  การเดินทางและการติดต่อสื่อสารใช้แม่น้ำลำคลอง โดยมีเรือเป็นพาหนะ สาเหตุที่มีชื่อว่าตำบลบางพลับ เพราะในพื้นที่มีต้นมะพลับขึ้นเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจะนำเมล็ดของต้นมะพลับไปทำเป็นสีย้อมผ้า ย้อมด้าย หรือย้อมเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำ  เพื่อความคงทนไม่ขาดง่าย