องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)

สำนักงานปลัด
 

สำนักงานปลัด

นายธนวัตน์ หมอนเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวสังวาล  สงกุล

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสังวาลย์  สงกูล
นางจำเรียง ไชยลา
นางสาวยุวลักษณ์ โปรยบำรุง
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
เจ้าหน้าที่วิเคาราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
บุคลากร
นายพีรวุฒิ โรหิตเสถียร
นางสาวณัฐนันท์ นรินทรภักดี
น.ส.ภัทราพร เฉลิมสุข
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางนงนุช  บุษบา
นายจิรศักดิ์ สอดสี
- ว่าง -
แม่บ้าน
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิรักษ์ ธาตรีอุดม
นายประสงค์ สุวรรณศรี
นายอัจฉริยะ นิลพลอย
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป