องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านการบริการสาธารณะ
ด้านธรรมาพิบาล

 


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวนภัสวริน ภมรพล

 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวเจนจิรา กุณา
นางอรอุษา สราคำ
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวธีรนุช ปิ่นทอง
 
นางสาววาสนา คงคาหลวง
    ครูผู้ดูแลเด็ก    
 
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 


  นางสาวกิตติมา ค้ายาดี
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก