วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
ซื้อครูภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมราวสะพานภายในหมู่บ้านบางพลับ หมู่ที่ 2 ตำบลบาพลับ เนื่องจากราวสะพานเกิดการชำรุดเสียหายทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0062 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0051 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ เด็กเล็กจำนวน ๓๔ คน จ้างเหมาเป็นเวลา ๑๔ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภายในพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 2 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ในช่วงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2567 และช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 จำนวน 34 คน ในช่วงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2567 ระยะเวลา 84 วันทำการ และในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังภายในหมู่บ้านดอนสงวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)