วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ เด็กเล็กจำนวน ๓๔ คน จ้างเหมาเป็นเวลา ๑๖ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างรถยนต์โดยสาร ขนาดที่นั่งไม่ต่ำกว่า 34 ที่นั่ง เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ระยะเวลา 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างโครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังถนน จากบ้านนางอำพร พลายยงค์ ถึงบ้านนายปัญญา ใหญ่ยิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามแบบและรายการของ อบต.บางพลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนโดยทำการลงดินพร้อมลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้านบางบอน หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ เริ่มจากถนนภายในหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน(ถนนข้ามคลองรางยายกวา) หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องทำงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0015 ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องทำงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0011 ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนสงวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง