วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ เด็กเล็กจำนวน ๔๓ คน จ้างเหมาเป็นเวลา ๑๘ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ภาคเรียนที่ 2/2566 ในช่วงวันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลา 18 วันทำการ จำนวน 43 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภายในพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 2 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ในช่วงวันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลา 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาภายในตำบลบางพลับของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เป็นรายวัน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลา 18 วันทำการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างบริการบุคคลทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาภายในตำบลบางพลับของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างบริการบุคคลทำงานด้านงานธุรการของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างบริการบุคคลทำงานด้านงานธุรการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างรถตู้ เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลา 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-00055 จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดการขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเรือถีบจักรยานน้ำรูปเปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 018-62-0002 และเรือถีบจักรยานน้ำรูปหงษ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 018-62-0003 จำนวน 2 ลำ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง