วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2565
จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำคลองลำรางคางบิ่น บ้านบางบอน หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ในช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภายในพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 2 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ในช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ประกอบเครื่องฉีดพ่นยา,เครื่องตัดหญ้าและเครื่องมือเครื่องใช้ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ โดยทำการปักเสาเข็มไม้ช่วงถนนที่ชำรุด (รายละเอียดตามแบบและรายการของ อบต.บางพลับ) เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดพังเสียหายให้ประชาชนได้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง