ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS)

  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

  ประชุมสภา อบต.บางพลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖