องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
อำนาจหน้าที่
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 [ 8 พ.ย. 2561 ]211
2 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ก.พ. 2560 ]203
3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร [ 16 ก.พ. 2560 ]191
4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภา [ 16 ก.พ. 2560 ]179
5 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักปลัด [ 16 ก.พ. 2560 ]198
6 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักกองช่าง [ 16 ก.พ. 2560 ]189
7 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 16 ก.พ. 2560 ]198
8 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 16 ก.พ. 2560 ]176