องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านการบริการสาธารณะ
ด้านธรรมาพิบาล
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนผังขั้นตอนการทำงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ผลปฏิบัติงาน
 
ผลปฏิบัติงาน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งต่างๆ(Competency)
 
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะผู้บริหาร
สมรรถนะประจำสายงาน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บางพลับ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
คำสั่งมอบหมายงาน
โครงการส่งเสริมความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลเผยแพร่
ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์มาตรการจัดการข้อร้องเรียนฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บางพลับ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งต่างๆ(Competency)
 
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะผู้บริหาร
สมรรถนะประจำสายงาน
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  กิจกรรมโครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะ
       7 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางพลับ  ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะ"แยกขยะก่อนทิ้ง” รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดการใช้พลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ประจำปี ...
 
  กิจกรรมโครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะ
  โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2...
  โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแ...
  วันเด็กแห่่งชาติ 2561
  ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
  โครงการปลูกดาวเรือง เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิ...
  โครงการส่งเสริมความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
  โครงการวันผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำป...
  ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่
  โครงการรู้กฎลดอุบัติเหตุ 2560
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
โคโรน่าไวรัส คืออะไร
PM 2.5
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม