องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ [ 20 พ.ย. 2561 ]198
2 แผนพฒันากลุ่มจงัหวัด ๔ ปี (ทบทวน) พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ [ 20 พ.ย. 2561 ]200
3 แผนยุทธศาตร์ชาติ [ 14 มิ.ย. 2560 ]198