องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


พิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565


เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  ตำบลบางพลับ  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี   ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ   ซึ่งประกอบด้วย นางพิริยาภรณ์   พัฒนนุสินธุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  เป็นประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และ บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ  โดยประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565

2023-10-25
2023-07-20
2023-06-26
2023-06-09
2023-05-11
2023-05-11
2023-05-10
2023-04-30
2023-04-27
2023-04-18