องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


smiley ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายชาตรี แย้มบางยาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.บางพลับ พนักงานส่วนตำบล ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข่้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำแก่ประชาชนที่ต้องการขอข้อมูลของส่วนราชการ      สามารถปฏฺิบัติได้อย่างถูกต้อง

2023-05-11
2023-05-11
2023-05-10
2023-04-30
2023-04-27
2023-04-18
2023-04-18
2023-03-20
2023-03-20
2023-02-17