องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕


๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเสกสิทธิ์  บุษบา ประธานสภา อบต.บางพลับ เรียกประชุมสภา อบต.บางพลับ เพื่่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขั้นแปรญัตติ และมติ

2023-03-20
2023-03-20
2023-02-17
2023-01-03
2022-11-03
2022-08-30
2022-07-19
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-09