องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


ประชุมสภา อบต.บางพลับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566


                 เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสกสิทธิ์ บุษบา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เรียกประชุมสภา อบต.บางพลับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และพิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน

ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ 

2024-06-13
2024-05-31
2024-05-20
2024-05-01
2024-04-29
2024-03-21
2024-03-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07