องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายเสกสิทธิ์ บุษบา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
นางชุลี ดากระบุตร
นางพิริยาภรณ์ พัตนนุสินธุ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

นายสมชาย สาลิกุล
นางภาณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า
นายสุชาติ สมเหมาะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4


นายประยูร ใจเสือกุล

นางสาวศิริพร กระโห้แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6