องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นางพิริยาภรณ์ พัตนนุสินธุ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวสังวาลย์   สงกูล
นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์  
นายสง่า ดาวเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางสาวนภัสวริน ภมรพล

  น.ส.จรินทร ขันทอง
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม