องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นางพิริยาภรณ์ พัตนนุสินธุ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.035-472-490 ต่อ 103
นางสาวสังวาลย์   สงกูล
นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์  
นายสง่า ดาวเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.035-472-490 ต่อ 101 โทร.035-472-490 ต่อ 105 โทร.035-472-490 ต่อ 106
 

นางสาวนภัสวริน ภมรพล

  น.ส.จรินทร ขันทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.035-472-490 ต่อ 107
โทร.081-995-9871