องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

นางพิริยาภรณ์ พัตนนุสินธุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวสังวาลย์   สงกูล

หัวหน้าสำนักปลัด

นายธีร์วิชญ ครูเรืองปัญญา
นางจำเรียง ไชยลา
นางสาวยุวลักษณ์ โปรยบำรุง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
บุคลากร

นางสาวณัฐนันท์ นรินทรภักดี
นายพีรวุฒิ โรหิตเสถียร
น.ส.ภัทราพร เฉลิมสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นิติกร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางนงนุช  บุษบา
นายจิรศักดิ์ สอดสี
นายอภิรักษ์ ธาตรีอุดม
แม่บ้าน
นักการภารโรง
คนงาน