องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
กองคลัง

กองคลัง

นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี
นายนพสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ์
นางสาววรรณภา ผิวเผือก
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
 

 

นายทศพร น้อยแก้ว
 

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้