องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
กองช่าง

กองช่าง

นายสง่า ดาวเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง- นางสาวนุชนาฏ หลักดี
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ

นายอลงกรณ์ หงส์ทอง นายขรรค์ชัย โพธิ์สุรินทร์ นายวีระชัด อรุณฉาย
พนักงานจดมาตรน้ำ
คนงาน
คนงาน
     
  นายธิติ สบายวังษ์
 
 
คนงาน