องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวนภัสวริน ภมรพล

 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวศิราภรณ์  เพลินสำราญ
นางอรอุษา สราคำ
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวธีรนุช ปิ่นทอง
 
นางสาววาสนา คงคาหลวง
    ครูผู้ดูแลเด็ก    
 
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 


  นางสาวกิตติมา ค้ายาดี
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก