องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

                      ๑.การศึกษา

                             . โรงเรียนประถมศึกษา               แห่ง     ประกอบด้วย

                                        ๑.๑ โรงเรียนวัดดงตาล

                                        ๑.๒ โรงเรียนวัดท่าจัด

                             . โรงเรียนอาชีวะศึกษา             แห่ง

                                        ๒.๑ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

                             . ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล         แห่ง

                                        ๓.๑ ศูนย์การเรียนชุมชนบางพลับ

                             . ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        1     แห่ง

                                        ๔.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

                     ๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา

   วัด / สำนักสงฆ์         แห่ง   ประกอบด้วย

                                        . วัดดงตาล

                                        ๒. วัดท่าจัด

                      ๓ สาธารณสุข

                                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         แห่ง   ประกอบด้วย

                                        ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ

                                        ๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเบื้อง

                                        ๓. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน     แห่ง