องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางองที่ดินที่ใช้ให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมิน ภาษีบํารุงท [ 27 ม.ค. 2565 ]214
2 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดิน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]210
3 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2562 [ 27 ม.ค. 2565 ]202
4 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 27 ม.ค. 2565 ]197
5 พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 [ 27 ม.ค. 2565 ]187
6 พระราชกฤษฎีกา กําหนดเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของประธานสภาเมืองพัท [ 27 ม.ค. 2565 ]229
7 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 27 ม.ค. 2565 ]210
8 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ม.ค. 2565 ]215
9 พระราชกฤษฎีกานำราคากลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521-2524 [ 27 ม.ค. 2565 ]218
10 พระราชบัญญติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 [ 27 ม.ค. 2565 ]210
11 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 27 ม.ค. 2565 ]204
12 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 [ 27 ม.ค. 2565 ]200
13 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื่อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 27 ม.ค. 2565 ]209
14 พระราชบัญญัติบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 8 พ.ศ.2556 [ 27 ม.ค. 2565 ]212
15 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2558 [ 27 ม.ค. 2565 ]220
16 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ [ 27 ม.ค. 2565 ]192
17 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 27 ม.ค. 2565 ]206
18 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 27 ม.ค. 2565 ]214
19 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล LOCAL PERSONNEL ADMINISTRATION B.E. 2542 (1999) [ 27 ม.ค. 2565 ]218
20 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ม.ค. 2565 ]208
 
หน้า 1|2