องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
LPA ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งมอบหมายงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน [ 27 ส.ค. 2564 ]211
2 คำสั่งมอบหมายงาน [ 23 ส.ค. 2564 ]180
3 คำสั่งมอบหมายงาน [ 23 ส.ค. 2564 ]203
4 คำสั่งมอบหมายงาน [ 23 ส.ค. 2564 ]199
5 มอบอำนาจปฏิบัติราชการเเทน [ 11 ส.ค. 2564 ]191
6 เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนหัวสำนักปลัด [ 11 ส.ค. 2564 ]201
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 8 ส.ค. 2564 ]198
8 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 5 ส.ค. 2564 ]191
9 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 24 มิ.ย. 2564 ]214
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ [ 2 มี.ค. 2564 ]161
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๑(เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 2 มี.ค. 2564 ]196
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 21 ธ.ค. 2563 ]196
13 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สม้ยท้ี่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ธ.ค. 2563 ]181
14 ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ [ 21 ธ.ค. 2563 ]153
15 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 18 ธ.ค. 2563 ]176
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗แก้ไขเพิ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) [ 25 พ.ย. 2563 ]163
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 พ.ย. 2563 ]186
18 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 25 พ.ย. 2563 ]187
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ [ 25 พ.ย. 2563 ]194
20 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 27 ส.ค. 2563 ]179
 
หน้า 1|2|3