องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
กำหนดมาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนครู
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประโยชน์ตอบแทนหรือเงินพิเศษของพนักงานส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
    วันที่ลงข่าว
: 14 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บางพลับ