องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

    รายละเอียดข่าว

ตามที่อำเภอสองพี่น้อง ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรีว่า ให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 แบบสรุปจำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดส่งรายงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมส่งให้อำเภอสองพี่น้อง นั้น

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสียตามแบบ ทส.2 แหล่งกำเนิดมลพิษของตำบลบางพลับ ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 2 ราย ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บางพลับ