องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA นโยบายไม่รับของขัวญ(No Gift Policy)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่องนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ

    รายละเอียดข่าว

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดและสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง  โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ  ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ด้านความโปร่งใส  และการบริหารงานตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาล

                        เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  และส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมด้านความโปร่งใส  ป้องกันช่องทางการรับผลประโยชน์อันจะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  จึงประกาศนโยบายงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)  ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ     เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่องนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บางพลับ